top of page

Om  kildestatus og meldestatus

 • Kildestatus er en informasjon om gjennomførte eller planlagte hendelser, knyttet til strålekilden

 • Kildestatus kan ha verdiene:

  • Avventer – kildestatus er ikke bestemt eller ukjent når meldingen sendes Strålevernet

  • I bruk – Strålekilden er i bruk eller skal tas i bruk straks meldingen er saksbehandlet av Strålevernet

  • Ikke i bruk/På lager -  Strålekilden er tatt ut av bruk, satt på lager o.l.

  • Utleid – Strålekilden er utleid eller det planlegges utleie til en annen virksomhet

  • Solgt – Strålekilden er solgt eller det planlegges salg til en annen virksomhet

  • EE-avfall/kondemnert – Strålekilden er kassert, skrotet, levert som EE-avfall

  • Deponert – Radioaktiv strålekilde avhendet til nasjonalt deponi for radioaktivt avfall

  • Returnert til forhandler – Strålekilden er returnert til forhandler eller leverandør

  • Savnet – Strålekilden er savnet, ukjent hvor den befinner seg

  • Stjålet – Strålekilden er stjålet

  • Registrering mislykkes – Meldingen om strålekilden har feil, er dobbeltregistret, det er brukt feil meldeskjema, eller meldingen har annen feil

 • I visningsmodus (se «Vis mine meldinger») er det ytterligere noen verdier for kildestatus mulige:

  • Alle – Viser alle meldinger uavhengig av kildestatus

  • Alle unntatt historiske - Viser alle meldinger unntatt meldinger som er merket historiske – Dette er standard presatt verdi i menyen «Mine Meldinger»

  • Historiske – Meldinger som det sjelden er behov for å vise, men som har en historikk. Kildestatus verdier som merkes historiske er: Solgt, Flyttet, Savnet, Stjålet, Deponert, Registrering mislykkes, EE-avfall/kondemnert, Returnert til forhandler, Leie avsluttet, Virksomhet nedlagt

  • Krever oppfølging – En melding som ikke har alle opplysninger når den ble innsendt slik som serienummer, bruksområde, manglende bekreftelse fra motpart ved salg eller utleie, avventende kildestatus o.l.  I menyen "Mine meldinger" er meldinger som krever oppfølging markert med en gjennomsiktig rosa farge.

  • Flyttet – strålekilder flyttet internt i virksomheten. En endring som innebærer intern flytting av strålekilde går ikke til Strålevernet for saksbehandling.

 • For å melde en endring i kildestatus bruk knappen «Redigere», velg ny kildestatus, klikk lagre og send inn til Strålevernet for saksbehandling

 • Meldestatus er en egenskap som beskriver hvilket stadium en melding har, i prosessen mellom virksomheten og Strålevernet

 • Meldestatus kan ha verdiene:

  • Utkast – Er en melding som er påbegynt og lagret hos virksomheten, men ikke sendt til Strålevernet

  • Innsendt – Melding som er innsendt til Strålevernet

  • Under arbeid – Melding som er under saksbehandling hos Strålevernet

  • Avsluttet – Melding som er ferdig saksbehandlet hos Strålevernet

 • Meldestatus har i tillegg et kvadratisk farget symbol der verdien vises ved å flytte markør over symbolet.

bottom of page